Skip to content

Services

https://quicktime-ac.com/services/
http://wp.me/p9bb7C-1i

บริการด้านจดทะเบียน

  • รับจดทะเบียนบริษัท
  • รับจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน
  • รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ , แก้ไขอำนาจกรรมการ, แจ้งกรรมการเข้า-ออก, แก้ไขเพิ่ม-ลดวัตถุประสงค์ของบริษัท, เพิ่มทุน เป็นต้น
  • จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า จดคณะบุคคล
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
http://wp.me/P9bb7C-j

บริการด้านบัญชีและภาษี

ขอบเขตการให้บริการ (รายปี)

1. จัดทําบัญชีและปิดงบการเงินครึ่งปีส่งให้ผู้ว่าจ้าง

2. ประมาณการกําไรสุทธิครึ่งปี ภ.ง.ด.51 และยื่นกรมสรรพากร

3. คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปี ภ.ง.ด.50 และยื่นกรมสรรพากร

4. จัดทำบัญชีและปิดงบรายปี ยื่นรายงานการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5. ให้คําแนะนําด้านการบัญชีและวางแผนภาษีอากร รวมทั้งให้คําปรึกษาฟรีตลอดปีไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

6. เข้าร่วมชี้แจงกับผู้ประกอบการกรณีสรรพากรเรียกพบ เพื่อตอบข้อซักถามให้กับลูกค้า (ไมเ่กิน 3ครั้ง)

ขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติม (รายเดือน )

7. จัดทํายื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53 รายเดือน

8. จัดทําและยื่นแบบภาษีมลูค่าเพิ่ม ภ.พ.30

9. จัดทําและยื่นแบบนําส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

10. จัดเตรียมแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1 ก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นกรมสรรพากร

11. กรณีที่ให้สํานักงานฯ ไปรับเอกสาร ณ สถานประกอบการของผู้ว่าจ้าง คิดค่าบริการเพิ่มพิจารณาตามระยะทาง

12. กรณีลกูค้าจัดเตรียมเอกสารไม่ครบหรือล่าช้าเป็นเหตุให้เกิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มทางสรรพากร ลูกค้ารับผิดชอบเบี้ยปรับเงินเพิ่มดังกล่าว

หลักเกณฑ์การกําหนดค่าบริการทำบัญชี

1. จํานวนเอกสารรายการขาย รับชําระเงิน รายการซื้อ และรายการชําระเงิน

2. จํานวนรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร

3. จํานวนพนักงานของกิจการ

4. เนื้อหาของเอกสารการลงบัญชีและความซับซ้อนของรายการทางบัญชี

5. ประเภทธุรกิจและขนาดธุรกิจ

6. การจัดเรียงเอกสาร ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารของลูกค้าก่อนการนําส่งให้สํานักงาน

http://wp.me/P9bb7C-j

บริการวางระบบบัญชี

เรามีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานวางระบบบัญชี รวมถึงการวางระบบควบคุมภายในของลูกค้า ได้แก่ ธุรกิจซื้อมา-ขายไป , ธุรกิจบริการ, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง , ธุรกิจผลิตสินค้า โรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น

ข้อดีของการมีระบบบัญชีและระบบภายในองค์กรที่ดี

– เพื่อลดความซับซ้อนของงาน ของบุคลากรในองค์กร

– ระบบเอกสารและระบบการทํางานขององค์กรมีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น

– มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละแผนกได้ชัดเจน

– เพิ่มการควบคมุภายในที่ดี ป้องกันการทุจริตในองค์กร

– เสริมการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

– ลดขั้นตอนและข้อผิดพลาด ลดระยะเวลาการทํางานให้น้อยลง สามารถใช้ระบบในการตรวจสอบและควบคุมทั้งหมด

http://wp.me/P9bb7C-j

บริการตรวจสอบบัญชี (Auditing Service)

ไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ก่็ตาม กฎหมายกําหนดให้นิติบุคคลต้องทําการปิดงบการเงินประจําปี และ นําส่งให้ผ้สูอบบัญชีรับอนญุาตเซ็นตรับรองความถูกต้องของงบการเงิน เพื่อนําส่งให้กับหน่วยงานของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนญุาตขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดจะทําการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินของท่าน เพื่อแสดงความคิดเห็นว่างบของบริษัทนั้นมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปหรือไม่ รวมถึงให้ข้อมลูเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินได้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจต่างๆ